Gigography

2013.1.12 (sat) Iwato

Posted in 2013.1.13 | permalink

foods: Shiho Tagashira, Hiroshi Kokido
photography: Nobunori Torii, Shiho Tagashira (the top)